Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Polkowice na rok 2015.

alkohol – gminny program

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Polkowice na lata 2011 – 2015.

narkomania – gminny program

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Polkowice na lata 2011 – 2015.

przemoc – gminny program

Diagnoza występowania substancji psychoaktywnych i przemocy w Polkowicach.

Raport badawczy dorośli

Raport badawczy uczniowie