Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach we współpracy ze szkołami i innymi placówkami realizuje szereg działań profilaktycznych. Wśród nich należy wymienić m.in. koncerty, pikniki, warsztaty, przeglądy teatralne, zajęcia sportowe oraz konkursy o tematyce profilaktycznej. Realizacja tych działań jest możliwa dzięki wsparciu
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także z Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy gminy Polkowice.

____________________________________________________________________________________________

ROK 2015.

____________________________________________________________________________________________

 

„WAKACJE – PROFILAKTYCZNIE, WESOŁO I SPORTOWO”.

Półkolonia odbyła się w dniach 06 – 17.07.2015. Ok. 100 dzieci i młodzieży miała zapewnione niezwykłe atrakcje. Wśród nich: warsztaty plastyczne, teatralne, ekologiczne, zajęcia taneczne, dzień bezpieczeństwa, animacje na „dmuchańcach” czy konstruowanie kartonowych samochodów. Wszyscy bawili się znakomicie!

 

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW ALKOHOLU.

W czerwcu odbyły się dwa szkolenia dla sprzedawców alkoholu oraz dwa zakupy kontrolowane. Zakupu kontrolowanego dokonano w  30 punktach sprzedaży.

 

WAKACJE – PROFILAKTYCZNIE, WESOŁO I SPORTOWO.

Zajęcia wakacyjne mają miejsce w Gimnazjum nr 2. Więcej o nich w materiale filmowym poniżej.

 

 

IMPREZA „RUSZAM LEWĄ, PRAWĄ NOGĄ I WYRUSZAM ZDROWĄ DROGĄ”.

Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1. Zabawa była prowadzona w konwencji turnieju rycerskiego. Uczestnicy musieli zmierzyć się z szeregiem konkurencji sportowych. Efektem imprezy jest: pokazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, wypracowanie postaw asertywnych, zbudowanie pozytywnych relacji interpersonalnych oraz wsparcie uczniów w procesie poszukiwania właściwych wzorców i wartości.

 

UCIEKAJ PRZED NAŁOGIEM.

Impreza odbyła się na obiektach sportowych Gimnazjum nr 2. Tegoroczne hasło imprezy brzmiało: „Gramy w jednej drużynie”. Uczestnicy wzięli udział w zabawach o charakterze edukacyjnym, intelektualnym i sportowym. Miały one na celu przekazanie pozytywnych emocji, współdziałanie grupy, kształtowanie chęci pomagania sobie nawzajem i wspierania się, a także kreowanie twórczych, niepowtarzalnych pomysłów.

http://galeria.gim2.polkowice.pl/ROK-SZKOLNY-2014_2015/UCIEKAJ-PRZED-NALOGIEM-IMPREZA-PROFILAKTYCZNA-12_06_2015-ROK?page=1

 

FESTYN ZDROWIA.

Festyn odbył się w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie. Jego celem była popularyzacja idei zdrowego odżywiania, promowanie aktywności ruchowej, przestrzeganie przed negatywnymi konsekwencjami zażywania środków psychoaktywnych, a także promowanie postaw wolnych od przemocy i agresji. Podczas festynu ważną rolę odgrywała także integracja całych rodzin.

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI „STAWIAM NA RODZINĘ”.

Wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie. Jego celem było propagowanie wartości rodzinnych, właściwych relacji wśród członków rodziny, zasad komunikacji oraz profilaktyka zachowań agresywnych w rodzinach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły.

 

SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI.

Impreza miała miejsce w Gimnazjum nr 1. W jej trakcie, odbyło się wiele wydarzeń. Uczniowie klasy II E zaprosili do konkursu profilaktycznego (krzyżówka o mitach i faktach nt. środków psychoaktywnych). Zaprosili również klasy I na Turniej Profilaktyczny. Samorząd Uczniowski przygotował stanowiska, na których uczniowie mogli ocenić swoje możliwości umysłowe i fizyczne. Została ogłoszona akcja „Dbam o zdrowie…”, której celem było promowanie zdrowego stylu życia. Rodzice uczniów spotkali się na prelekcji prowadzonej przez specjalistę ds. uzależnień.

 

TURNIEJ „NASZA KLASA PO JASNEJ STRONIE MOCY”.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów nt. zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie. Podczas turnieju, uczniowie Gimnazjum nr 1 musieli wykazać się wiedzą nt. faktów i mitów o środkach psychoaktywnych.

 

PRELEKCJA DLA RODZICÓW „PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI”.

Uczestnikami byli rodzice uczniów Gimnazjum nr 2. Celem zajęć było podniesienie świadomości rodziców, iż eksperymentowanie młodzieży z alkoholem jest niepokojącym przejawem demoralizacji oraz zagrożeniem dla zdrowia i życia. Przekazano również informacje nt. rozpoznawania zachowań dziecka będącego pod wpływem alkoholu, przekazano informacje o tym, gdzie szukać pomocy.

 

SPEKTAKL TEATRALNY „WIELKA UCIECZKA”.

W przedstawieniu profilaktycznym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Podkreślał on konsekwencje spożywania alkoholu i nikotyny, zalecał ostrożność w kontakcie z nieznajomymi oraz uczył zachowań asertywnych. Aktorzy włączyli uczniów do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

 

VIII PRZEGLĄD TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH.

Przegląd odbywał się pod hasłem „Zatrzymaj przemoc każdego dnia”. Wzięli w nim udział uczniowie z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Polkowicach oraz Gimnazjum w Gaworzycach. Celem przeglądu było uświadomienie uczestnikom, że przemoc możemy zatrzymać każdego dnia. Nie gdzieś daleko, ale wokół nas: w domu, w szkole, na ulicy. Prezentowane przedstawienia przestrzegały również przed zgubnymi skutkami spożywania środków odurzających.

Galeria foto:

http://galeria.gim2.polkowice.pl/ROK-SZKOLNY-2014_2015/PRZEGLAD-TEATROW-PROFILAKTYCZNYCH-13_05_2015-ROK

 

 

WYJAZD PROFILAKTYCZNY Z GRUPĄ HUNTER.

Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie, uczestnicy grupy socjoterapeutycznej. Uczniowie zwiedzili Zamek Książ, zdobyli szczyt Wielkiej Sowy oraz wzięli udział w lekcji matematyki, która miała miejsce w Explora Parku. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wycieczce. Mięli doskonałą okazję, aby pogłębić wiedzę, współdziałać w grupie, zaprezentować siebie w innym, lepszym świetle oraz pokonywać własne słabości.

 

SPEKTAKL TEATRALNY „ALICJA W KRAINIE WAGARÓW”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie przenieśli się do „krainy wagarów”. Okazało się jednak, że wcale nie jest to przyjazne miejsce. Spektakl był ciekawą lekcją o tematyce profilaktyki uzależnień, negatywnych skutków przesadnego używania komputera, palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Pokazywał również pozytywne wartości płynące z chodzenia do przedszkola i szkoły.

 

WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NARKOTYKOWEJ.

Celem zajęć było usystematyzowanie wiedzy uczniów nt. skutków inicjowania z narkotykami w aspekcie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz skutków społecznych i prawnych. W trakcie zajęć zostały omówione fakty i mity nt. narkotyków. Przedstawiona została droga uzależnienia od środków psychoaktywnych. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum nr 1.

 

PROGRAM PN. „MINISTERSTWO WALKI ZE STRESEM”.

Celem imprezy było zwiększenie poziomu wiedzy nt. stresu i metod radzenia sobie z nim, a także promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od środków psychoaktywnych. Uczniowie Gimnazjum nr 1 uczestniczyli w zajęciach z zakresu: racjonalnego odżywiania się, wpływu sportu i ruchu na zmniejszenie skutków stresu, metod podnoszenia sprawności umysłowej oraz redukowania napięcia emocjonalnego w sytuacjach stresowych.

 

WARSZTATY DOTYCZĄCE SZKODLIWOŚCI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Wzięli w nich udział uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 1. Uczestnicy dowiedzieli się o szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz uczyły się postaw asertywnych.

 

WARSZTATY „MARYSIA W KRAINIE BAJEK”.

Miały one miejsce w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie. Uczniowie obalali popularne wśród nich mity dotyczące środków odurzających. Poprzez dyskusję, mini wykład, gry i pracę grupową, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę nt. działania środków psychoaktywnych oraz mogli się dowiedzieć o sposobach odmawiania ich spróbowania.

 

IMPREZA SPORTOWO – PROFILAKTYCZNA „UŻYWKI TO FAŁSZYWKI”.

Impreza skierowana była do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Miała ona na celu poprawę świadomości tego, iż alkohol niesie ryzyko powstania zależności psychicznej, fizycznej oraz uzależnień środowiskowej.

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE PT. „ZAGROŻENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I ZACHOWAŃ KOMPULSYWNYCH”.

SZKOLENIE „KONTROLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY I INTERWENCJA POLICYJNA WOBEC OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU”.

 

SPEKTAKL „ŚWIATEŁKO W TUNELU”.

Tematem przewodnim spektaklu była przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży. Widzami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Dowiedzieli się oni, że jeśli są ofiarami lub świadkami przemocy, nie powinni zachowywać się biernie. Aktorzy zwrócili uwagę na to, że dzięki szybkiej reakcji i pomocy dorosłych, można rozwiązać problem.

 

WARSZTATY „PROFILAKTYKA NARKOMANII – NOWE NARKOTYKI NA RYNKU LOKALNYM”.

Zajęcia były przeprowadzone w formie warsztatowej w  poszczególnych klasach
i miały na celu uświadomienie uczniom, iż narkotyki oraz inne substancje psychoaktywne niosą ryzyko powstania zależności psychicznej, fizycznej oraz uzależnienie środowiskowe. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2.

 

„WYBIERAM WŁAŚCIWIE, WYBIERAM MĄDZRZE”.

Celem imprezy było uświadomienie uczniom, iż warto postawić na zdrowy życia, czyli uprawianie sportu, ruch na świeżym powietrzu oraz zdrowe odżywianie. Podjęta działania sprzyjały budowaniu atmosfery życzliwości, dobrej samooceny, kształtowaniu postawy otwartej w kontaktach międzyludzkich oraz cementowaniu więzi w grupie.

 

WARSZTATY „DOPALACZE I INNE NARKOTYKI – NOWE SUBSTANCJE ZMIENIAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ. WPŁYW RODZICA NA WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA”.

Warsztaty zostały zorganizowane dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Spotkanie miało na celu uświadomienie rodzicom uczniów o skutkach, jakie niesie
za sobą używanie narkotyków, branie narkotyku „na próbę”, ukazanie mechanizmu uzależnienia oraz uzmysłowienie, jaki wpływ mają rówieśnicy, a jaki rodzice na wychowanie młodego człowieka.

 

OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA WALKI Z DEPRESJĄ.

Celem obchodów było upowszechnienie wiedzy nt. depresji, ale przede wszystkim wspólne znalezienie sposobów, aby depresję przechytrzyć i nie pozwolić zagościć jej w naszym życiu. Uczniowie gimnazjum nr 2 zapoznali się z przyczynami zachowań depresyjnych, objawami depresji ze wskazaniami, gdzie można szukać pomocy.

 

KONKURS PT. „KAŻDY UCZEŃ O TYM WIE, BY UŻYWKOM MÓWIĆ NIE!”.

W konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie. Spotkał się on z dużym zaangażowaniem uczestników oraz ze zrozumieniem hasła przewodniego. W swoich pracach, autorzy podkreślali szkodliwość działania środków psychoaktywnych oraz atrakcyjność zdrowego stylu życia.

 

FERIE „PROFILAKTYCZNIE, WESOŁO I SPORTOWO”.

W zajęciach przygotowanych przez kadrę OPS wzięło udział ok. 100 dzieci. Jak zwykle, czekały na nie fantastyczne atrakcje. Należy wymienić takie jak: dzień bezpieczeństwa, zawody sportowe, warsztaty taneczne, zajęcia plastyczne i zabawy na „dmuchańcach”. Wspólnie spędzony czas minął nam zdecydowanie zbyt szybko.

 

SPOTKANIE PN. „I TY MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE”.

Uczniowie Zespołu Szkół spotkali się z przedstawicielami stowarzyszenia „Arka Noego”. Osoby te są terapeutami, którzy w przeszłości byli uzależnieni od środków psychoaktywnych. Spotkanie miało  na celu uwrażliwienie młodzieży na zagadnienia wynikające z zażywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu, oraz przestrzec przed czynami przestępczymi i przemocą.

 

PROGRAM „STOP AGRESJI”.

Program był realizowany w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie. Jego głównym zadaniem, było zaszczepienie w dzieciach pozytywnych wzorców zachowań. Uczestnicy powinni znać właściwe sposoby zachowania się wobec innych, wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi uczuciami i rozumieć potrzebę rozwiązywania konfliktów.

________________________________________________________________________________

ROK 2014.

________________________________________________________________________________

 

IMPREZA PROFILAKTYCZNA DLA DZIECI Z ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH.

Podczas imprezy miały miejsce następujące wydarzenia:

– wystawienie przedstawienia teatralnego pt.: „Pączkowe drzewo”

– animacje widzów-uczestników imprezy poprzez przeprowadzenie gier, quizów, zabaw i konkursów edukacyjnych

– przygotowano nagrody za udział w konkursach i zabawach oraz upominki dla każdego uczestnika

Tego typu wydarzenia pokazują, że warto spędzać czas na grach, zabawach i innych formach aktywności. Program uświadomił uczestników, że nie warto sięgać po środki odurzające. Wartość ma aktywność ruchowa i zdrowe odżywianie.

 

PROFILAKTYCZNA WIGILIA OHP.

Spotkanie wigilijne przygotowali podopieczni hufca oraz ich rodzice. Miało ono tradycyjny przebieg. Jego celem była promocja zachowań prospołecznych, poszanowania norm społecznych i sztuki kulturalnego zachowania się. Wspólne przygotowania, miało na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i budowanie zachowań abstynenckich.

 

PROGRAM „JAK RADZIĆ SOBIE Z TRZEŹWOŚCIĄ NA EMERYTURZE? ROZWÓJ OSOBOWY W DOJRZAŁYM WIEKU.”

Program skierowany był do kobiet i mężczyzn, którzy zakończyli aktywność zawodową. Jego celem było uzyskanie wiedzy nt. systemu wartości u osób kończących aktywność zawodową w kontekście trzeźwienia. Ponadto, kształtowano umiejętności właściwego planowania czasu. Ważnym elementem programu, było kształtowanie postaw służących budowaniu istotnych kontaktów w życiu osobistym.

 

WARSZTATY FILMOWO – FOTOGRAFICZNE.

Podczas zajęć uczestnicy poznali od praktycznej strony warsztat artysty filmowego oraz  fotografika. Mięli możliwość, by zrealizować własne pomysły filmowe i projekty fotograficzne. Tego typu warsztaty miały na celu zachęcenie uczestników do realizacji pasji artystycznych, a co za tym idzie, wskazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu. Warsztaty pokazały, że można dobrze się bawić bez spożywania alkoholu oraz stosowania innych środków psychoaktywnych.

 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „PĄCZKOWE DRZEWO”.

Przedstawienia odbyły się w Żłobku Miejskim oraz w Przedszkolu nr 4 i nr 6. Przedstawienie uwrażliwiało dzieci na zasady tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka. Jest to również okazja do wskazania na korzyści płynące z aktywnego trybu życia. Zainteresowanie sztuką teatralną pozwoli w przyszłości na rozwijanie swoich pasji.

 

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE.

Warsztaty podejmowały temat cyberprzemocy oraz alkoholizmu. W trakcie zajęć, zostały omówione podstawowe zagadnienia dotyczące cyberprzemocy. Uczulono młodzież na sposoby obrony przed przemocą, reagowania na jej akty oraz korzystania z pomocy dorosłych. Uczniowie dowiedzieli się również, jak zachować postawę asertywną wobec środków psychoaktywnych.

 

WARSZTATY „MAGICZNA PODRÓŻ”.

Podczas zajęć, modelowano postawy wolne od agresji i przemocy. Uczono sposobów odreagowania negatywnych emocji, określania swoich emocji oraz budowania pozytywnego obrazu siebie. Uczestnicy poznali rodzaje agresji i źródła ich pochodzenia. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1.

 

IMPREZY ARTYSTYCZNE W ŚWIETLICACH.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, których efektem było stworzenie krótkiej etiudy teatralnej o tematyce społecznej i prozdrowotnej. Zajęcia miały na celu wskazanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego. Wskazano na możliwość rozwijania talentu aktorskiego, plastycznego i twórczego. Celem zajęć było ukazanie, że te aktywności są bardziej atrakcyjne niż środki odurzające.

 

WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI Z ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ.

Przeprowadzone działania animacyjne miały na celu zwrócenie uwagi na problematykę uzależnień oraz zdrowego stylu życia. Warsztaty wskazały dzieciom i ich rodzicom na to, że warto spędzać wspólnie czas na tego typu zajęciach. Ukazano, że są one bardziej atrakcyjne i twórcze, niż alkohol i inne używki.

 

PROGRAM „KOBIECOŚĆ W WYMIARZE PROCESÓW TRZEŹWIENIA. JAK DBAĆ O WŁASNE ZDROWIE?”.

Program adresowany był do kobiet realizujących program leczenia uzależnień, które budować swoją trzeźwość oraz skarżą się na dolegliwości narządu ruchu. Celem programu było wskazanie na różnice indywidualne w przebiegu procesów trzeźwienia między kobietą a mężczyzną. Ważnym było również odbudowania poczucia własnej wartości w sferze kobiecości.

 

PROGRAM „DECYDUJĘ SAM O SOBIE. MITY I FAKTY DOTYCZĄCE DZIAŁANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”.

Zajęcia skierowane były do uczniów Zespołu Szkół. Są one kontynuacją zajęć warsztatowych realizowanych w ubiegłych latach. Program swoim zakresem obejmował trzy tematy:

– Kto może się uzależnić?

– Decyduję sam o sobie, czyli, jak powiedzieć „nie”?

– Mam prawo do własnych wyborów – ostanowią o tym, kim jestem.

 

WARSZTATY „SAMOTNOŚĆ CZY OSAMOTNIENIE? JAK RADZIĆ SOBIE Z POCZUCIEM SAMOTNOŚCI W OKRESIE TRZEŹWIENIA?”.

Program skierowany był do przedstawicieli środowisk trzeźwościowych. Szczególne znaczenie miała praca nad kształtowaniem umiejętności interpersonalnych, ważnych dla budowania relacji sprzyjających utrzymywaniu abstynencji i wspierających rozwój osobisty. Uczestników spotkań zachęcano do rozwijania umiejętności samoobserwacji i organizowania czasu.

 

WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI PRZEMOCY.

Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące przemocy fizycznej oraz cyberprzemocy. Uczestnicy dowiedzieli się o tym czym jest przemoc oraz, jakie są jej formy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i pobudziły ich do refleksji związanych z omawianym problemem.

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ.

Zajęcia były skierowane do uczniów szkół podstawowych. Ich tematyka obejmowała głównie najczęstsze powody sięgania po używki. Wśród nich, wyszczególniono następujące:

– poszukiwanie nowych, przyjemnych wrażeń

– chęć uwolnienia się od stresu, napięć i problemów

– chęć bycia zaakceptowanym przez grupę.

 

SZKOLENIE PN. „PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – REALIZACJA DZIAŁAŃ W ŚRODOWISKU LOKALNYM – JAK NIE STRACIĆ DOBREGO PRACOWNIKA?”

Zajęcia  były skierowane do funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Uczestnicy zostali wzbogaceni o wiedzę dotyczącą zjawiska alkoholizmu w oparciu o materiały i wytyczne PARPA – jej wykorzystania w środowisku lokalnym oraz wśród pracowników. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

 

SZKOLENIE PN. „POPRAWNE I SKUTECZNE FUNKCJONOWANIE DZIAŁAŃ POLICJI – JAK REALIZOWAĆ ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE?”.

Warsztaty były skierowane do funkcjonariuszy Policji. Spotkanie opatrzone było tematyką:

– zadań samorządu terytorialnego oraz tych, realizowanych przez Policję wraz z instytucjami pomocowymi

– realizacji podstawowych artykułów prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy

– roli OPS w koordynacji działań zespołu interdyscyplinarnego

– roli poszczególnych instytucji zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej karty”.

 

KONCERT LECHA DYBLIKA.

W polkowickim kinie odbyły się dwa koncerty pt. „Kuszenie śmierci”. Były one przeznaczone dla uczniów gimnazjów oraz dla dorosłych mieszkańców Polkowic. Artysta przedstawił program słowno – muzyczny, w którym mówił o swoich słabościach związanych z chorobą alkoholową, ale także o sile, która pomagała mu je przezwyciężać. Opowiadał o swojej niełatwej drodze, którą przeszedł mierząc się z alkoholizmem.

TELETURNIEJ „ZAWSZE IDŹ BEZPIECZNĄ DROGĄ – BĄDŹ ROZSĄDNY – STOP NAŁOGOM”.

Teleturniej miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 2. Jego celem była poprawa świadomości na temat narkotyków oraz przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym wystąpić na terenie placówki. Impreza była dobrym sposobem  na wspólne i ciekawe spędzenie czasu oraz pokazanie uczniom, że zajęcia profilaktyczne mogą przybierać różne, ciekawe i zabawowe formy, które sprzyjają zdrowej rywalizacji, budowaniu atmosfery życzliwości oraz kształtują prawidłowe postawy międzyludzkie.

 

PROFILAKTYCZNY BAL MIKOŁAJKOWY.

Bal przeznaczony był dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie. Uczestnicy wzięli udział w zabawach, które pozwoliły im nabyć umiejętności pracy w grupie, otwarcia się na innych oraz kształtować postawę tolerancji wobec innych. Uczniowie mięli okazję zintegrować się oraz poznać się lepiej.

 

TELETURNIEJ „JESTEM GRZECZNY – JESTEM BEZPIECZNY”.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2, były dobrym sposobem, aby zapobiegać przemocy i agresji poprzez zachęcanie do przestrzegania zasad kulturalnego i właściwego zachowania. Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir vivre i nie znaczy ni mniej, ni więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja czy opanowanie emocji. Te nienaganne formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa.

 

PROFILAKTYKA NARKOMANII W PRAKTYCE.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom oraz dostarczenie wiedzy na temat niebezpieczeństwa oraz konsekwencji prawnych wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, motywów i przyczyn sięgania po narkotyki i dopalacze przez młodzież w środowisku lokalnym. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

 

IMPREZA PN. „KLASY III PREZENTUJĄ FAKTY I MITY O ŚRODKACH PSYCHOAKTYWNYCH”.

Akcja miała charakter ogólnoszkolnej kampanii promującej zdrowy styl życia bez używek. Liderzy omówili z uczniami swoich klas najbardziej kontrowersyjne fakty i mity nt. środków psychoaktywnych. Efektem ich pracy, było stworzenie prezentacji i plakatu oraz zorganizowanie quizu. W zajęciach został wykorzystany model edukacji rówieśniczej.

 

SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY.

Impreza ta jest integralną częścią działań Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy. Główny nacisk w tym dniu był skierowany na promocję właściwych zachowań i przekonań wśród uczniów, okazywanie innym życzliwości, serdeczności i przekazywanie pozdrowień. Jesteśmy przekonani, że modelowanie zachowań stanowi czynnik chroniący przed podejmowaniem niewłaściwych zachowań ryzykownych związanych z agresją.

 

WARSZTATY PT. „ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE I ICH WPŁYW NA ŻYCIE MŁODEGO CZŁOWIEKA”.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne zostały zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół. Realizacja programu umożliwiła młodzieży na poszerzenie wiedzy o środkach psychoaktywnych oraz skutkach ich zażywania. Przekazano wiedzę z zakresu:

– zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol oraz następstw jego nadużywania

– przepisów prawnych dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim

– motywów i przyczyn sięgania po substancje uzależniające.

 

SPEKTAKL „100 KM/H PRZEZ ŻYCIE”.

Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Spektakl poruszał temat przyjaźni „po grób”, rozwijania pasji i zainteresowań oraz przestrzegał przed zgubnymi skutkami zażywania środków psychoaktywnych. Spektakl miał na celu uzmysłowienie tempa i skutków uzależnienia oraz wskazanie konsekwencji i nieodwracalności życiowych wyborów.

 

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA.

Jej uczestnikami byli podopieczni polkowickiego Hufca Pracy. Młodzież z przyjemnością zwiedzała stolicę naszego województwa. Wyjazd miał na celu kształtowanie pozytywnych zachowań prospołecznych, wolnych od przemocy i agresji. Postawione założenia, zostały w pełni zrealizowane.

 

WARSZTATY „DOPALACZE – LEGALNY NARKOTYK W ŚRODOWISKU”.

Warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3. Ich celem było przekazanie uczestnikom rzetelnej wiedzy o szkodliwości stosowania środków odurzających. Ważnym elementem było również kształtowanie zachowań i postaw asertywnych.

 

KONCERT DARIUSZA MALEJONKA.

Koncert pt. „Warto żyć” zgromadził w sali kinowej uczniów polkowickich gimnazjów. Artysta przytaczał przykłady o gwiazdach muzyki i kina, których nałóg doprowadził do śmierci. Historie były przeplatane piosenkami nawiązującymi do tematu spotkania. Dzięki koncertowi, młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak tragiczne mogą być konsekwencje uzależnień.

WARSZTATY POŚWIĘCONE ZJAWISKU ALKOHOLIZMU ORAZ MECHANIZMOM UZALEŻNIEŃ.

Uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum nr 2. Uczestnicy dowiedzieli się, jakim zagrożeniem dla zdrowia jest alkoholizm, jakie są mechanizmy uzależnień, w jaki sposób wpływa na relacje rodzinne oraz, w jakich instytucjach szukać pomocy. Ponadto, dowiedzieli się, jak zachować asertywną postawę wobec środków psychoaktywnych.

 

ZAWODY O PUCHAR JESIENI.

O Puchar Jesieni walczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie.  Podzieleni na zespoły, uczniowie mięli za zadanie zdobywać kolejne stacje. Zawody były znakomitą okazją do propagowania współpracy w grupie, postaw akceptacji wobec innych oraz propagowania zdrowego trybu życia, wolnego od środków psychoaktywnych.

 

WYJAZDOWE ZAJĘCIA PSYCHOPROFILAKTYCZNE.

Wycieczkę do Ludwikowic Kłodzkich zorganizowała grupa Hunter. Uczestnictwo w wycieczce  pokazało uczniom, jak rozwijać swoje pasje oraz ciekawie spędzać czas bez środków psychoaktywnych. Podczas gier i zabaw, uczyli się zachowań prospołecznych: współpracy w grupie, pomagania innym oraz reakcji na niepowodzenia.

 

ZAWODY O PUCHAR JESIENI.

Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie. Miały one na celu integrację społeczności uczniowskiej, propagowanie postawy współpracy, tolerancji oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

OGNISKO INTEGRACYJNE.

Było to kolejne ważne wydarzenie w kalendarzu OHP Polkowice. Poza integracją podopiecznych zwrócono szczególną uwagę na kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy. Uczestnicy wzięli udział w pogadance przeprowadzonej przez policjantkę KPP Polkowice p. Darię Solińską. Poruszono kwestie zachowania się w przypadkach przemocy rówieśniczej i domowej. Odbyły się również konkursy i quizy, których tematem było przeciwdziałanie przemocy.

 

WYJAZDOWE WARSZTATY PSYCHOPROFILAKTYCZNE.

W warsztatach wzięła udział 15-osobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 1. Uczestnicy rozpoczęli od wizyty w wiosce indiańskiej. Następnie, czekało na nich wyzwanie w postaci zdobycia góry Ślęży. Ciekawym wydarzeniem była również wizyta w ogrodzie zoologicznym i udział w lekcji pn. „Bliskie spotkania z małpami”.

Podczas wyjazdu zwrócono szczególną uwagę na integrację grupy oraz indywidualne określenie bilansu zysków i strat związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

 

TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ.

Grupa młodzieży z OHP wzięła udział w turnieju plażowej piłki siatkowej. Oprócz samych zmagań sportowych, zwrócono uwagę na wdrożenie młodzieży w zasady kulturalnego zachowania się w czasie wolnym, przestrzegania zasad fair play oraz współpracy w grupie na rzecz wspólnego celu.

 

WAKACJE „PROFILAKTYCZNIE WESOŁO I SPORTOWO”.

Pod takim hasłem wspólnie spędziliśmy dwa tygodnie wakacji. Był to wyjątkowy czas pełen niesamowitych atrakcji. Wśród nich były takie jak: warsztaty taneczne, dzień bezpieczeństwa, zajęcia plastyczne, sportowe, wizyta muzyków z filharmonii, wyjście na kręgielnie i bilard. Nikt nie mógł narzekać na nudę!

 

„Wakacje z OPS zakończone” – materiał filmowy TV Polkowice z dn. 17.07.2014.

 

 

WARSZTATY WYJAZDOWE DO KRZYWCZYC.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie Gimnazjum nr 1. Warsztaty przynoszą wiele korzyści w zakresie motywowania oraz integrowania zespołu uczniów. Ich celem jest rozwój osobisty i społeczny uczestników (rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości).

 

SZKOLENIE „NOWE NARKOTYKI NA RYNKU LOKALNYM”.

Z tym zagadnieniem zostali zapoznani pracownicy placówki socjalizacyjnej „Skarbek”. Spotkanie opatrzone było tematyką uwzględniającą m. in.:

 • charakterystyki zjawiska narkomanii
 • zagrożenia dla życia i zdrowia po zażyciu jakichkolwiek środków z tej dziedziny
 • motywów i przyczyn sięgania po narkotyki (dopalacze)
 • symptomów wskazujących na zażywanie środków narkotycznych
 • sposobów rozpoznawania środków odurzających i psychotropowych, a także osób będących pod ich działaniem

 

WARSZTATY „PROFILAKTYKA NARKOMANII – W TYM DOPALACZY”.

Warsztaty skierowane były do wychowanków placówki socjalizacyjnej „Skarbek”. Spotkanie opatrzone było tematyką uwzględniającą m. in.:

 • charakterystyki zjawiska narkomanii (w tym dopalaczy)
 • zagrożenia dla życia i zdrowia po zażyciu jakichkolwiek środków z tej dziedziny
 • niebezpieczeństwa oraz konsekwencji prawnych wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

 

POLKOWICKI DZIEŃ RODZINY.

13 czerwca w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!” świętowaliśmy Polkowicki dzień rodziny. Dla rodzin, które tego dnia odwiedziły obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowaliśmy wiele atrakcji. Wśród nich należy wymienić takie jak: dmuchana zjeżdżalnia, warsztaty cyrkowe, układanie wielkich puzzli, puszczanie ogromnych baniek mydlanych i wiele innych. Odbywały się również rodzinne konkurencje sportowe.

Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik zajęć plastycznych, gdzie można było stworzyć biżuterię, pokolorować odlewy gipsowe czy namalować portret rodziny. Natomiast pyszna pajda chleba ze smalcem i ogórkiem zadowoliła przybyłych smakoszy. W pikniku wzięło udział około 150 uczestników – mieszkańców gminy Polkowice.

Piknik został zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Ponadto, w jego organizację włączył się Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie oraz przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia ratunkowego i Straży Pożarnej.

 

„UCIEKAJ PRZED NAŁOGIEM”.

Była to ósma edycja imprezy odbywającej się pod tym hasłem. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało „Teraz Twój czas – rozwijaj się, działaj, dbaj o siebie”. Spotkanie rozpoczęło się od symbolicznego biegu – ucieczki przed nałogiem. Następnie, na uczestników czekały następujące atrakcje: warsztaty plastyczne, nauka sztuczek cyrkowych oraz testowanie alkogogli. Wyjątkową atrakcją były warsztaty chodzenia po linie, rozciągniętej na wysokości 0,5 m.

 

„NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”.

„Na srebrne łyżki, złote dukaty i wszystkie skarby odległych światów pasuję was na piratów” – tymi słowami rozpoczęła się impreza profilaktyczna w Szkole Podstawowej nr 1. Jej uczniowie dowiedzieli się wielu informacji nt. zachowań prozdrowotnych oraz szkodliwości środków odurzających. Ważnym elementem były również zajęcia sportowe prowadzone przez kapitanów Huka i Haka.

 

FESTYN ZDROWIA.

Festyn został przygotowany przez Szkołę Podstawową w Jędrzychowie w ramach konkursu „Czas na zdrowie”. Ideą festynu było zgromadzenie uczniów i ich rodzin tak, aby mogli się dowiedzieć, jak dbać o zdrowie oraz integrować się i wspólnie bawić. Organizatorzy przygotowali  szereg wydarzeń prozdrowotnych i dotyczących profilaktyki uzależnień.

 

SZKOLENIE „ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH”.

Wzięli w nim udział sprzedawcy z terenu gminy Polkowice. Szkolenie uwzględniło takie zagadnienia jak: przepisy regulujące sprzedaż alkoholu w Polsce, rozpoznawanie wieku na podstawie wyglądu, mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw przepisów regulujących sprzedaż alkoholu oraz asertywna odmowa.

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE „ARCHIWA PRZEŁOMU”.

Przy ognisku spotkała się młodzież z OHP wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi. Jego celem było animowanie i wzmacnianie uczestników do zachowań abstynenckich, aktywizowanie młodzieży do udziału w życiu regionu oraz budzenie postaw patriotycznych.

 

SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI.

Odbył się on w ramach podsumowania działań profilaktycznych prowadzonych w roku szkolnym 2013/2014. Celem imprezy było odnalezienie odpowiedzi na pytanie: „co może uchronić nas przed zwracaniem uwagi i sięganiem po rzeczy szkodliwe?”. Wśród podejmowanych działań należy zwrócić szczególną uwagę na happeningi: „116 11 podaj dalej” oraz „Marihuana? To mnie nie kręci”, a także na uczestnictwo uczniów w turnieju „Moja klasa po jasnej stronie mocy”.

 

WYCIECZKA „ŻYJ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ”.

W wycieczce wzięła udział młodzież z OHP. Jej punktem docelowym był Przemkowski Park Krajobrazowy. Celem wyjazdu było wskazanie młodzieży możliwości spędzania czasu bez środków psychoaktywnych, promocja zachowań prospołecznych oraz wskazanie asertywnych wzorców zachowań prospołecznych.

 

BAL PROFILAKTYCZNY.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie uczestniczyli w „Balu z Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem”. Dzieci zostały zaangażowane w podróż dookoła świata, uczestniczyły w zabawach i konkursach. Dzięki temu, zdobyły takie umiejętności jak: praca w zespole, rozwijanie umiejętności, pomysłowości i wyobraźni.

 

KONKURS RECYTATORSKI „MOJA RODZINA, TO MOJA SIŁA”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie. Jego celem było kształtowanie w uczniach wartości rodzinnych, ukazywanie siły, jaka tkwi w rodzinie oraz radość, jaką można czerpać ze wspólnie spędzanego czasu.

 

VII MIĘDZYGIMNAZJALNY PRZEGLĄD TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH.

Tegoroczny przegląd odbywał się pod hasłem „Mosty zamiast murów”. Jego celem była refleksja dotycząca barier komunikacyjnych w relacjach z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. Ważnym elementem było również wskazanie sposobów skutecznego wychodzenia z problemów personalnych oraz rozwiązywania konfliktów. W przeglądzie wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.

 

 

WARSZTATY WYJAZDOWE DO ZŁOTORYI.

14. maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w warsztatach wyjazdowych. Uczniowie mięli okazję do pogłębienia wiedzy historycznej, współdziałania w grupie oraz pokonać własne słabości. Celem wyjazdu było wskazanie sposobów aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

 

WARSZTATY DOTYCZĄCE SZKODLIWOŚCI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Uczniowie klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w warsztatach dotyczących szkodliwości substancji psychoaktywnych. W trakcie ich trwania uczestnicy dowiedzieli się o szkodliwości stosowania substancji odurzających oraz uczyły się postaw asertywnych.

 

WARSZTATY „MAGIA PRZYJAŹNI – JAK BAWIĆ SIĘ BEZ PRZEMOCY?”.

Warsztaty skierowane były do uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 1. W trakcie zajęć uczestnicy budowali pozytywne relacje rówieśnicze i rozwijali umiejętności zgodnej współpracy w grupie. Uczniowie uczyli się również, jak ciekawie i bezpiecznie spędzać czas wolny.

 

PROGRAM „MINISTERSTWO WALKI ZE STRESEM”.

Program przeznaczony był dla uczniów klas III Gimnazjum nr 1. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu: racjonalnego odżywiania się, sposobów redukowania nadmiernego napięcia psychoruchowego oraz metod podnoszenia sprawności umysłowej.

 

WARSZTATY „ZANIM SPRÓBUJESZ”.

W dniach 7 i 8 kwietnia uczniowie klas II Gimnazjum nr 1 uczestniczyli w warsztatach dotyczących profilaktyki  narkomanii. Celem zajęć było usystematyzowanie wiedzy uczniów nt. skutków inicjowania z narkotykami w aspekcie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz skutków społecznych i prawnych. W trakcie spotkania omówiono także fakty i mity na temat narkotyków.

 

SPEKTAKL „OSTATNI DZWONEK”.

Spektakl był podsumowaniem działań profilaktycznych realizowanych w kl. III Szkoły Podstawowej nr 3. Jego celem było uświadomienie uczniom o szkodliwości zażywania substancji uzależniających i związanych z tym konsekwencjami.

 

SPEKTAKL „GRYMASY KRÓLEWNY KASI”.

Uczniowie klas I Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w spektaklu, który mówił o grzeczności, dobrym wychowaniu i dobrych manierach. Jego celem było przekazanie uczniom, że można dobrze się bawić bez stosowania przemocy i agresji.

 

SPEKTAKL „BRZYDKIE KACZĄTKO”.

20. marca w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie miał miejsce spektakl profilaktyczny pt. „Brzydkie kaczątko”. Spektakl ukazywał szeroki i złożony mechanizm odrzucenia i wynikające z tego konsekwencje: agresję, napiętnowanie i wycofanie. Przedstawienie z uwagą obejrzeli zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie.

 

SPEKTAKLE: „MARZENIA DO SPEŁNIENIA”, NOWY I INNI”.

Spektakle odbyły się 13. marca w Szkole podstawowej nr 2. Obydwa spektakle zawładnęły sercami całej publiczności. Niebanalne podejście do tematu, błyskotliwe poczucie humoru, żywiołowe piosenki, a przede wszystkim umiejętne przedstawienie problemu niepełnosprawności, nietolerancji i osamotnienia oraz dążenie do spełniania marzeń zadowoliło nawet najbardziej wyrafinowanego widza.

 

FERIE – PROFILAKTYCZNIE, WESOŁO I SPORTOWO”.

Przez dwa tygodnie spotykaliśmy się w Gimnazjum nr 2. Na uczestników zajęć czekały bardzo ciekawe zajęcia. Wśród nich należy wymienić takie, jak: wyjścia do kina i Aquaparku, zajęcia plastyczne, sportowe, pokaz sztuczek iluzjonisty czy przedstawienie teatralne. Gościliśmy też przedstawicieli służb mundurowych (dzień bezpieczeństwa) oraz polkowickich klubów sportowych.

 

WARSZTATY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ.

W warsztatach prowadzonych przez funkcjonariusza Policji – p. Łukasza Rachwalskiego wzięli udział uczniowie Szkoły podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie. Podczas spotkania, uczniowie zostali zapoznani z problematyką mechanizmu uzależnień oraz szkodliwym wpływem środków odurzających na organizm człowieka. Uczniowie uczyli się również zachowań asertywnych w konfrontacji z osobami zachęcającymi do spróbowania substancji odurzających.

 

KONKURS LITERACKI DOTYCZĄCY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ.

W Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie miał miejsce konkurs literackich. Uczniowie klas I-VI tworzyli formy literacki dotyczące zdrowego stylu życia, aktywnych form spędzania czasu i życia bez używek. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy wzięli w nim aktywny udział i stworzyli wiele ciekawych prac.

____________________________________________________________________________________________________

ROK 2013.

____________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE „PRAWNA OCHRONA RODZINY PRZED KRZYWDZENIEM. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY”.

Spotkanie zostało skierowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych oraz do pracowników Ośrodka Pomocy Psychologicznej. Tematyka spotkania związana była ze zjawiskiem przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tzw. „Niebieskiej Karcie”.

 

SPOTKANIE „NARKOTYKI, CZYLI JAZDA BEZ TRZYMANKI NA KRAWĘDZI ŻYCIA W PRAKTYCE ZAWODÓW MEDYCZNYCH”.

Spotkanie zostało skierowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych oraz do pracowników Ośrodka Pomocy Psychologicznej. Spotkanie poświęcone było problematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków i uzależnieniami krzyżowymi i ich wpływem na rodzinę.

 

SPOTKANIE „CZARODZIEJSKI CZAS GWIAZDKOWY”

W dniu 21. grudnia polkowicki Aquapark zorganizował spotkanie profilaktyczne pn. „Czarodziejski czas gwiazdkowy”. Adresatami spotkania były dzieci i młodzież z terenu gminy Polkowice. Jego celem było wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w tym sposobów na relaks i rozładowanie negatywnych emocji. Wspólna zabawa oraz radość uczestników była potwierdzeniem udanego spotkania.

 

SZKOLENIE „KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM POCHODZĄCYM Z RODZINY ALKOHOLOWEJ I WYBRANE METODY WYCHOWAWCZE”.

Szkolenie skierowane było do terapeutów i pracowników mających kontakt z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Celem szkolenia było zwiększenie umiejętności komunikacyjnych uczestników oraz stosowanie przez nich adekwatnych metod wychowawczych podczas prowadzonych przez nich zajęć.

 

SZKOLENIE „RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I NEGATYWNYMI EMOCJAMI – TRENING RELAKSACJI DLA DZIECI”.

W szkoleniu wzięły udział dzieci i młodzież z klubu „Pozytywka”. Jego celem była redukcja napięć i negatywnych emocji. Szkolenie było również znakomitą okazją do integracji uczestników oraz do poznania technik relaksacyjnych, które można stosować na co dzień.

 

SPEKTAKL TEATRALNY „TALENCIARZE”.

18. grudnia w świetlicy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie zostało wystawione przedstawienie teatralne pt. „Talenciarze”. Program był formą zwrócenia uwagi widza na ciekawe formy spędzania czasu, wolnego od alkoholu i innych używek.  Program wzbudzał zainteresowanie sztuką teatralną i zachęcał do rozwijania własnych talentów i umiejętności. Ważnym elementem przedstawienia było również ukazanie wartości pracy nad sobą oraz zwyciężania w uczciwy sposób.

 

ZABAWA PN. „MOBILNA PROFILAKTYKA”.

Program artystyczny połączony z animacjami teatralnymi oraz zabawami integracyjnymi wpłynął na stworzenie znakomitej atmosfery. Uczestnicy czerpali radość ze wspólnych zabaw, mogli rozpoznać i nazwać swoje emocje oraz mogli kształtować umiejętność zabawy w dużej grupie. Tego typu zajęcia są doskonałą formą spędzania czasu wolnego dla dzieci ze środowisk tzw. ryzyka, szczególnie narażonych na różnego rodzaju uzależnienia.

 

WARSZTATY „TRZEŹWIENIE I ROZWÓJ OSOBOWY Z PUNKTU WIDZENIA EMERYTA/RENCISTY”.

Program był adresowany do mężczyzn, członków grup trzeźwościowych oraz pacjentów, którzy zakończyli aktywność zawodową. Celem programu było uzyskanie wiedzy nt. systemu wartości u osób kończących aktywność zawodową w kontekście procesów trzeźwienia. Ponadto, ważnym celem było zdobycie umiejętności właściwego planowania czasu oraz poszerzenie umiejętności w zakresie nazywania własnych stanów emocjonalnych i identyfikowania ich wpływu na podejmowane decyzje.

 

KONCERT „KAŻDY Z NAS”.

18. grudnia odbył się koncert profilaktyczny dla grup wsparcia osób uzależnionych w wykonaniu Piotra Nagiela. Jest on kompozytorem, autorem tekstów oraz terapeutą uzależnień. Spotkanie oparte było na własnych przeżyciach artysty, jego wyznania pokazały uczestnikom, że nie są oni sami z problemem alkoholizmu oraz, że z uzależnienia można wyjść. Autor sam przeszedł przez walkę z alkoholizmem, dzięki czemu jego program był autentyczny, co z pewnością silniej oddziaływało na słuchaczy.

 

KONCERT „DLACZEGO NIE MÓWIMY”.      

Koncert w wykonaniu Piotra Nagiela skierowany był do uczniów gimnazjów.  Podczas spotkania poruszona została problematyka alkoholizmu i przemocy. Uczestnicy koncertu mogli zobaczyć, że droga do uzależnienia jest bardzo prosta i problem ten może dotknąć każdego. Artysta uświadomił publiczność, że nawet jednorazowe sięgnięcie po używki może mieć poważne konsekwencje i prowadzić do uzależnienia, a nawet do śmierci.


WARSZTATY „PROFILAKTYKA NARKOMANII – JAK NIE STRACIĆ WAŻNEGO DLA FIRMY (I NIE TYLKO) PRACOWNIKA – NOWE NARKOTYKI NA RYNKU LOKALNYM.

Celem warsztatów była poprawa świadomości uczestników nt. narkotyków, promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym wystąpić w miejscu pracy. Uczestnicy zostali zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia spowodowanymi substancjami odurzającymi, w tym środkami pobudzającymi, opóźniającymi i halucynogennymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Poruszone zostało również zagadnienie związane z konsekwencjami prawnymi związanymi ze stosowaniem substancji odurzających.

 

SZKOLENIE „PROFILAKTYKA  NARKOMANII – NOWE TRENDY NA RYNKU LOKALNYM – RODZAJE ORAZ OBJAWY ICH DZIAŁANIA”.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Pogotowia ratunkowego. Uczestnicy otrzymali wiedzę nt. instytucji pomocowych w przypadku wystąpienia problemu związanego ze zjawiskiem narkomanii. Przekazano informacje nt. badań oraz tzw. „narkotestów” w przypadku podejrzenia osoby będącej pod wpływem narkotyku. Uczestnicy zostali również zapoznani z formami udzielania pomocy i wsparcia osobie mającej problem z przedmiotowym zjawiskiem.

 

PROGRAM „MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI”.

W dniach 16 – 20.12.2013 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego zorganizował program pn. „Między rodzicami a dziećmi” skierowany do uczniów szkół podstawowych. Celem programu było m. in.: podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, poprawa relacji interpersonalnych oraz zmniejszenie stosowania form przemocy i wykorzystywania władzy przez rodzica wobec dziecka.

 

KONKURS DOBRYCH MANIER.

W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły podstawowej nr 2. Celem tego konkursu było podniesienie kultury osobistej dzieci poprzez promowanie kulturalnych zachowań w życiu codziennym oraz umiejętności zgodnego współżycia z ludźmi i poprawnego komunikowania się.

 

ZABAWA PN. „ZEGAR TYKA, ROK UMYKA, A MY JUŻ WIEMY, CO TO PROFILAKTYKA”.

13. grudnia w Świetlicy środowiskowej odbyło się spotkanie dla dzieci ze środowisk tzw. ryzyka, szczególnie narażonych na różnego rodzaju uzależnienia. Dzięki zabawom oraz animacjom propagowano zdrowy tryb życia wolnego od nałogów. Uczestnicy mięli okazję, by czerpać radość ze wspólnych zabaw, rozpoznawać i nazywać emocje oraz nabyć umiejętności zabawy w dużej grupie.

 

WARSZTATY PN. „KOBIECOŚĆ W WYMIARZE PROCESÓW TRZEŹWIENIA. JAK DBAĆ O WŁASNE ZDROWIE?”

Program adresowany był do kobiet realizujących program leczenia uzależnień. Celem zajęć było wskazanie na indywidualne różnice w przebiegu procesów trzeźwienia między kobietą a mężczyzną. Ponadto, zwrócono szczególną uwagę na odbudowanie poczucia własnej wartości w sferze kobiecości.

 

SZKOLENIE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ.

W dniach 12 – 16.12.2013 odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Straży miejskiej. Składało się ono z trzech etapów: „Profilaktyka narkomanii – nowe narkotyki na rynku lokalnym”, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja działań w środowisku lokalnym” oraz „Agresja, przemoc, komunikacja a podejmowanie działań”.  Uczestnicy otrzymali praktyczne wskazówki nt. zachowań w przypadku wystąpienia problemów i następstw zjawisk związanych ze zjawiskiem przemocy, agresji oraz postępowania z osobami chorymi psychicznie.

 

TRENING ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI TRUDNYCH BEZ PRZEMOCY.

Uczniowie Szkoły podstawowej nr 3 wzięli udział w treningu rozwiązywania sytuacji trudnych bez przemocy. Uczestnicy zostali zaznajomieni z formami przemocy, tj. cyberprzemoc, przemoc fizyczna i inne. Ich zadaniem było wypracowanie rozwiązań przykładowych sytuacji bez stosowania przemocy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i pobudziły uczestników do refleksji związanych z zjawiskiem przemocy w szkole.

 

KONKURS WIEDZY O AIDS.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie wzięli udział w zajęciach dotyczących AIDS, by później przystąpić do szkolnego konkursu wiedzy o AIDS. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą wyróżniono nagrodami książkowymi. Konkurs został zorganizowany w związku z obchodzonym w tym miesiącu Światowym dniu walki z AIDS.

 

SZKOLENIE PN. „PRACA Z OFIARĄ I SPRAWCĄ PRZEMOCY”.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, placówek pomocowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uczestnicy pogłębili wiedzę z zakresu kontaktu z członkami rodziny, w której występuje problem przemocy, by móc ją wykorzystać w praktyce zawodowej.

 

WARSZTATY „DOPALACZE – LEGALNY NARKOTYK W ŚRODOWISKU”.

12. grudnia rodzice dzieci ze Szkoły podstawowej nr 3 wzięli udział w warsztatach pn. „Dopalacze – legalny narkotyk w środowisku”. Ich celem było uświadomienie rodziców o środkach psychoaktywnych – ich działania, skutków oraz dostępności dla młodzieży.

 

RAMBIT DLA KLAS V.

Uczniowie klas V Szkoły podstawowej nr 3 wzięli udział w podsumowaniu programu profilaktycznego w formie rambitu. Jego celem było utrwalenie dotychczas zdobytych wiadomości nt. szkodliwości używek oraz asertywności. Zajęcia składały się z zajęć plastycznych, logicznych i sportowych.

 

SPEKTAKL „PIERWSZA GWIAZDKA”.

11. grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt. „Pierwsza gwiazdka”. Widzowie zobaczyli wesoły, a zarazem pouczający spektakl. Była to wzruszająca opowieść o zaufaniu, przyjaźni, tolerancji i wybaczaniu.

 

WARSZTATY „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI W GRUPIE RÓWNIEŚNICZEJ”.

Warsztaty były skierowane do młodzieży z Zespołu Szkół. Uczestnicy zostali zapoznani z formami agresji, przyczynami powstawania oraz konsekwencjami prawnymi jej stosowania. Spotkanie dostarczyło również wielu informacji o sposobach radzenia sobie z agresją i przemocą.

 

WARSZTATY „RELACJE RODZINNE A PROCES LECZENIA UZALEŻNIEŃ. NOWE NARKOTYKI NA RYNKU LOKALNYM”.

Warsztaty były skierowane do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. Celem programu było uzyskanie wiedzy w zakresie pracy z osobami z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych. W trakcie zajęć omówione zostały również nowe narkotyki występujące na rynku lokalnym – specyfika ich działania oraz zagrożenia dla rodziny.

 

WARSZTATY „TRZEŹWIEĆ RAZEM – RELACJE W MAŁŻEŃSTWACH I ZWIĄZKACH PARTNERSKICH W OKRESIE TRZEŹWIENIA”.

Program warsztatów adresowany był do przedstawicieli środowisk trzeźwościowych, ich rodzin i partnerów odbudowujących wzajemne relacje w związku z problemami uzależnień. Celem programu było zwrócenie uwagi znaczenia zachowań osób bliskich w okresie prób abstynencji i podejmowania leczenia.

 

WARSZTATY „PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI”.

Warsztaty zostały zorganizowane dla uczniów Gimnazjum nr 1. Ich celem było poszerzenie wiedzy uczestników nt. przyczyn sięgania po używki, przybliżenie mechanizmów i faz uzależnienia oraz obalenie mitów związanych z inicjowaniem ze środkami psychoaktywnymi.

 

SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY.

21. listopada w Szkole podstawowej nr 2 odbył się szkolny dzień bez przemocy. Celem tego dnia było przeciwdziałanie niebezpiecznym zabawom, eliminowanie negatywnych zachowań wśród dzieci oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów. W tym dniu również zadbano o upowszechnianie wzajemnej życzliwości jako zasady – filaru współżycia społecznego.

 

WARSZTATY „DOPALACZE I ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE”.

W dniach 20-21.11. uczniowie klas VI szkoły podstawowej nr 3 wzięli udział w warsztatach „Dopalacze i środki psychoaktywne”. Celem zajęć było przekazanie uczniom i uświadomienie o szkodliwości zażywania środków odurzających oraz kształtowanie zachowań i postaw asertywnych.

 

BADANIE DOSTĘPNOŚCI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA OSÓB NIELETNICH W PUNKTACH SPRZEDAŻY.

Przebadanych zostało 40 punktów sprzedaży znajdujących się na terenie gminy Polkowice. W każdym z nich „tajemniczy klient” dokonywał próby zakupu alkoholu. W dziewięciu punktach sprzedano alkohol, natomiast w trzydzieści jeden zostało wyróżnionych certyfikatem „Rzetelny punkt sprzedaży”, ponieważ tam sprzedawca nie podał alkoholu młodocianemu ze względu na brak dowodu osobistego.

 

KONKURS „NASZE WARTOŚCI”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie Gimnazjum nr 1. Jego celem było m. in.  uświadomienie znaczenia wartości w życiu, kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości oraz profilaktyka zachowań ryzykownych.

 

WARSZTATY „TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI”.

Programem objęto młodzież gimnazjalną i ich rodziny, którzy należą do grupy ryzyka uzależnienia. Wśród uczestników zaobserwowano zmniejszenie poziomu agresywności, świadomość zasad współżycia społecznego oraz dostrzeganie konsekwencji własnych zachowań. Zaobserwowano również zwiększenie współpracy z rodzicami oraz polepszenie kontaktu między rodzicami a dziećmi.

 

KONKURS „WOLĘ ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW”

Uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Wolę życie bez nałogów”. Tematyką konkursu był zdrowy tryb życia, wolnego od używek i przemocy. Autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni książkami, a ich prace można było podziwiać na specjalnej wystawie.

 

WARSZTATY „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI”.

W warsztatach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych. Uczyli się postaw asertywnych, określali swoje mocne i słabe strony oraz byli wspierani w procesie poszukiwania wzorców i wartości.

 

WARSZTATY „MAGIA CZY OSZUSTWO”.

W zajęciach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Uczestnicy dowiedzieli się o negatywnym wpływie substancji psychoaktywnych. Uczyli się przeciwstawiania presji rówieśniczej, trenowali asertywne odmowy oraz byli zachęcani do zdrowego stylu życia.

 

WARSZTATY W SREBRNEJ GÓRZE.

W  dniu 23. października odbyły się warsztaty w Srebrnej Górze dla uczniów Gimnazjum nr 2. Uczestnictwo w warsztatach pokazało uczniom, jak można rozbudzać swoje pasje oraz w  ciekawy sposób spędzać czas wolny bez stosowania środków psychoaktywnych. Ponadto, podczas gier i zabaw uczyli się zachowań prospołecznych:  współpracy w grupie, proszenia  o pomoc, przezwyciężania zakłopotania, reakcji na niepowodzenie, pomagania innym, a także wyrażania sympatii.

 

KONCERT „DEKALOG, JAK DOBRY KOMPAS”

23. października w polkowickim kinie odbył się koncert Gabriela Fleszara pt. „Dekalog, jak dobry kompas”. 300 uczniów Gimnazjum nr 1 i nr 2 wysłuchały koncertu traktującego o problemie uzależnień. Muzyk w przystępny dla młodzieży sposób opowiadał o konsekwencjach wplątania się w uzależnienia, niebezpieczeństwach z tym związanych oraz o tym, jak można wyjść z nałogu.

WARSZTATY „SKARB DOBROCI”.

W warsztatach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie. Młodsze klasy uczestniczyły w warsztatach „Magiczna podróż”.  Ich celem było modelowanie postaw wolnych od agresji i przemocy, uczenie określania swoich emocji oraz ukazanie znaczenia współpracy.

Uczniowie starszych klas uczestniczyli w warsztatach pt. „Zatopiony skarb”. Miały one na celu uświadomienie przyczyn i skutków zachowań agresywnych oraz nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

PROGRAM „DECYDUJĘ SAM O SOBIE. MITY I FAKTY DOTYCZĄCE DZIAŁANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”.

Program skierowany był do uczniów Zespołu Szkół. Jego celem było obalenie błędnych przekonań dotyczących środków psychoaktywnych panujących wśród młodzieży. Realizatorzy motywowali uczestników do zaniechania zachowań destrukcyjnych oraz zwiększenia poczucia wpływu na własne decyzje przy wkraczaniu w dorosłe życie.

 

SZKOLENIE „PROCEDURA NIEBIESKICH KART W PRAKTYCE SZKOLNEJ”.

16. października odbyło się szkolenie pt. Procedura „Niebieskich kart” w praktyce szkolnej. Wzięło w nich udział 50 nauczycieli z Zespołu Szkół w Polkowicach. Tematyka szkoleń obejmowała:

 • organizację pracy Zespołu interdyscyplinarnego
 • skierowanie sprawy do Zespołu interdyscyplinarnego
 • procedurę „Niebieskie karty”
 • analizę nowych wzorów formularzy – studium przypadku
 • pracę grupy roboczej – kontakt z rodziną

 

BIWAK INTEGRACYJNY W POLKOWICKIM HUFCU.

03. października na terenie Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego odbył się biwak integracyjny dla podopiecznych OHP. Do wspólnej zabawy zaproszono również gości, którzy na co dzień pomagają uczestnikom OHP. Spotkanie miało przede wszystkim charakter profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Zaproszeni goście wystąpili z prelekcjami, na których przestrzegali młodzież przed negatywnymi skutkami stosowania używek i ryzykownego eksperymentowania. Spotkanie było również okazją do wskazania na korzyści płynące ze wspólnego spotkania w gronie przyjaciół.

 

WARSZTATY WYJAZDOWE DO ZAGÓRZA ŚL.

25. września, piętnastoosobowa grupa uczniów klas II wyjechała na warsztaty psychoprofilaktyczne do Zagórza śl. Podczas wyjazdu, skorzystali oni z wielu atrakcji. Wśród nich należy wymienić udział w zajęciach dydaktycznych w pałacu Jedlinka, lekcję muzealną w Zamku Książ czy wizytę w palmiarni. Dzięki ww. atrakcjom i zajęciom warsztatowym udało się osiągnąć cel, jakim był rozwój osobisty i społeczny uczestników zajęć oraz radzenie sobie ze swoimi trudnościami.

 

WAKACJE PROFILAKTYCZNIE I WESOŁO.

Za nami zajęcia wakacyjne półkolonii „Profilaktycznie, wesoło i sportowo”, która była realizowana na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 Polkowicach.
W programie było przewidzianych mnóstwo atrakcji dla dzieciaczków, które rozbudzały ciekawość i naukowe pasje. Należały do nich między innymi: zabawy integracyjne, puszczanie wielkich baniek mydlanych, strzelanie z łuku, tor przeszkód, sumo, wyścigi ruroskoczków, kule sferyczne, gokarty rowerowe, skoki na trampolinie czy dmuchana zjeżdżalnia.

Uczestnicy półkolonii mogli brać udział w turniejach sportowych: piłce nożnej, piłce koszykowej czy skokach na skakance. Dla małych artystów przewidziane były również zajęcia arteterapeutyczne: rysowanie wakacyjnych obrazków oraz tworzenie biżuterii
i strojów na pokaz mody. Dla przyszłych tancerzy zorganizowane były zajęcia taneczne,
w których to duża część dzieci z radością uczestniczyła. Dzieci mogły wziąć udział także
w lekcji umuzykalnienia, rodem z Meksyku, wyjść do kina na film animowany „Zambezja”, skorzystać z atrakcji Aquaparku (bilard, kręgle, basen) w Polkowicach, czy przejechać się bryczką.

Nie mogło też zabraknąć Dnia Bezpieczeństwa, w którym to gościliśmy pracowników z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską oraz Pogotowie Ratunkowe. W trakcie trwania półkolonii uczestnicy otrzymali prezenty ufundowane przez Straż Miejską w Polkowicach, jak również przez firmę CCC  S.A., za co serdecznie dziękujemy w imieniu dzieciaczków!

Celem półkolonii organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci zachowań sportowych. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy akcji wakacyjnej,
są zadowoleni z osiągniętego efektu. Do zobaczenia następnym razem!

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich współorganizatorów półkolonii,
a zwłaszcza:

– Urzędowi Gminy Polkowice,

– Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,

– Komendzie Straży Miejskiej w Polkowicach,

– Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach,

– Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach,

– Pogotowiu Ratunkowemu w Polkowicach,

– Aquapark Polkowice – Regionalnemu Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnemu,

– Polkowickiemu Centrum Animacji,

– firmie CCC S.A.,

– firmie Medicar Tomasz Nagrodzki,

– firmie Trip Travel,

– firmie Słoneczny Raj,

– Filharmonii z Jeleniej Góry,

– firmie Pólkowski oraz studentom z „Research Project of Romanian Students”,

– Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

– Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie,

– Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach,

– Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Polkowicach.

 

„TURNIEJ SIATKOWEJ PIŁKI PLAŻOWEJ”

06. sierpnia.

Młodzież z polkowickiego Hufca pracy aktywnie spędza czas wakacji. Tym razem, wzięli oni udział w turnieju siatkowej piłki plażowej. Taka forma spędzania czasu, jest znakomitym sposobem pokazania, że można się dobrze bawić bez alkoholu i innych używek.

 

WYCIECZKA „SZLAKIEM POLSKIEJ MIEDZI”.

24. czerwca młodzież z polkowickiego Hufca pracy wybrali się na wycieczkę „Szlakiem Polskiej Miedzi”. Trasa wycieczki przebiegała przez miejscowości: Polkowice – Jakubów –Radwanice – Sieroszowice i obejmowała ważne dla historii miedzi w naszym regionie.

 

WARSZTATY W „LEŚNEJ STADNINIE”

W dniach 17-18. czerwca uczestnicy zajęć terapeutycznych Gimnazjum nr 1 wyjechali na warsztaty do Krzywczyc. Podczas wyjazdu grupa zintegrowała się. Uczestnicy przełamali swoje obawy dotyczące jazdy konnej, wzmocnili swoją samoocenę i wiarę we własne możliwości. Uczestnicy nauczyli się również, w jaki sposób planować swoją przyszłość bez środków psychoaktywnych.

 

MOJA KLASA PO JASNEJ STRONIE MOCY.

14. czerwca w Gimnazjum nr 1 odbył się turniej profilaktyczny pt. „Moja klasa po jasnej stronie mocy”. Turniej odbywał się w formie gry planszowej. Podczas pokonywania poszczególnych pól gry, uczniowie odpowiadali na pytania , wykonywali zadania oraz scenki z zakresu profilaktyki uzależnień. Trzy zwycięskie klasy otrzymały bon – zaproszenie do kręgielni.

 

FESTYN ZDROWIA.

12. czerwca w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie odbył się „Festyn zdrowia”. Ideą festynu było zgromadzenie uczniów, ich rodzin, mieszkańców pobliskich wsi tak, aby całe rodziny mogły nie tylko dowiedzieć się, jak dbać o zdrowie, ale i integrować się i wspólnie bawić. Festyn cieszył się dużą popularnością, a uczestnicy często podkreślali swoje pozytywne emocje z nim związane.

 

UCIEKAJ PRZED NAŁOGIEM.

11. czerwca na obiektach sportowych Gimnazjum nr 2 w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”  odbyła się impreza plenerowa „Uciekaj przed nałogiem”. W imprezie wzięło udział ok. 120 uczniów polkowickich szkół oraz przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych oraz Rady Rodziców.
Tradycyjnie impreza rozpoczęła się od biegu uczestników, który symbolizował ucieczkę przed nałogiem. Następnie miały miejsce konkurencje sportowe, pokazy grupy tanecznej oraz działania sztalugowe, występ zespołu muzycznego i poczęstunek dla uczestników. Myślą przewodnią tegorocznej imprezy było hasło „Odkrywaj nowe pasje”.

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć na stronie Gimnazjum http://gim2.polkowice.pl/galeria#item/3525

 

WARSZTATY WE „WRZOSOWEJ KRAINIE”.

07. czerwca miała miejsce wycieczka do „Wrzosowej krainy” na warsztaty dla uczniów Gimnazjum nr 2. Celem warsztatów było nabycie umiejętności asertywnej postawy wobec nałogów, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz zapoznanie się z ciekawym sposobem spędzania czasu wolnego.

 

VI MIĘDZYGIMNAZJALNY PRZEGLĄD TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH.

06. czerwca w polkowickim kinie odbył się VI Międzygimnazjalny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. Temat przewodni tegorocznego przeglądu brzmiał: „Wasz głos we wspólnej dyskusji”. Na scenie zaprezentowała się młodzież z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Polkowicach, Gimnazjum w Jerzmanowej oraz z Gimnazjum w Gaworzycach. Spotkanie miało na celu podjęcie wspólnej dyskusji dotyczącej ryzykownych zachowań młodych ludzi.

 

„WYBIERAM WŁAŚCIWIE – WYBIERAM MĄDRZE”

29. maja w szkole podstawowej nr 2 odbyła się impreza profilaktyczna pod hasłem „Wybieram właściwie – wybieram mądrze”. Celem imprezy było uświadomienie uczniom, iż warto postawić na zdrowy styl życia, tj.: uprawianie sportu, ruch na świeżym powietrzu i zdrowe odżywianie. Takie czynności są często czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem zachowań ryzykownych związanych z alkoholizmem.

 

SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE: „PRZYGODY KUBUSIA” I „INTERNETOWA PUŁAPKA”.

28. maja w szkole podstawowej integracyjnej w Jędrzychowie odbyły się dwa spektakle profilaktyczne. Uczniowie klas IV – VI obejrzeli spektakl „Internetowa pułapka”, który pokazał, jak niebezpieczny może być Internet. Dzieci z klas młodszych obejrzały spektakl „Przygody Kubusia”, który zwracał sposób podkreślał tematykę zdrowia i higieny.

 

„MŁODZI, RADOŚNI, ZDROWI”

27 i 29. maja w szkole podstawowej nr 1 odbyła się impreza profilaktyczna pt. „Młodzi, radośni, zdrowi”. Podczas imprezy, wszystkie klasy wykonały plakaty dot. tematyki antyalkoholowej, brały udział w quizie nt. uzależnień oraz uczestniczyły w konkurencjach sportowych. Odbył się również pokaz mody, podczas którego uczniowie przebierali się za owoc lub warzywo.

 

WYJAZD PROFILAKTYCZNY DO MIEJSCOWOŚCI PNIEWO.

15. maja odbył się wyjazd do Pniewa dla uczniów grupy socjoterapeutycznej szkoły podstawowej nr 3. Uczniowie mięli doskonałą okazję, aby nauczyć się współdziałania w grupie, zaprezentować siebie w innym, lepszym świetle oraz pokonać własne słabości.

 

SPEKTAKL „WERONIKA W WIELKIM MIEŚCIE”

14. maja uczniowie szkoły podstawowej nr 3 obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Weronika w wielkim mieście”. Był on ciekawą formą podsumowania programu profilaktycznego „Cukierki” realizowanego przez pedagoga szkolnego. Spektakl uczy, w jaki sposób się zachować w sytuacji niebezpiecznej, czyli wobec osoby nieznajomej. Zwraca też uwagę na szkodliwość spożywania alkoholu i narkotyków.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE „POTRAFIĘ ODMÓWIĆ”

06. maja uczniowie Gimnazjum nr 1 uczestniczyli w multimedialnych warsztatach profilaktycznych pn. „Potrafię odmówić”. Specjaliści z Małopolskiego Centrum Profilaktyki starali się poszerzyć wiedzę uczniów nt. przyczyn sięgania po używki, przybliżyć mechanizmy i fazy uzależnienia oraz obalić mity związane z inicjowaniem ze środkami psychoaktywnymi.

 

SZKOLNY DZIEŃ WALKI ZE STRESEM.

09. kwietnia w Gimnazjum nr 1 odbył się szkolny dzień walki ze stresem. Uczniowie klas III mogli się dowiedzieć, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, a także, jak jemu zapobiegać. Ta wiedza będzie im przydatna podczas zbliżających się wielkimi krokami egzaminów.

 

SPEKTAKL „PRZYGODY SMOKA EMILA”.

28.03.2013 uczniowie klas I w szkole podstawowej nr 3 obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Przygody smoka Emila”. Bohaterowie spektaklu uczyli widzów asertywności oraz zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Aktorzy poruszyli też problem przemocy wśród dzieci, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

 

IMPREZA SPORTOWO – PROFILAKTYCZNA „UŻYWKI TO FAŁSZYWKI”.

21.03.2013 w szkole podstawowej nr 2 odbyła się impreza sportowo – profilaktyczna pt. „Używki to fałszywki”. Celem takiej imprezy było uświadomienie uczniom, iż narkotyki oraz inne substancje psychoaktywne niosą ryzyko powstania zależności psychicznej, fizycznej oraz uzależnienie środowiskowe, czyli, że używki to fałszywki.