„POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ”.

Celem kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę” jest podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu. Upowszechniamy informacje na temat możliwych form interwencji wobec pijanych kierowców. 

Więcej informacji -> www.powstrzymaj.pl

__________________________________________________________________________________________

„PRZERWIJ MILCZENIE. POROZMAWIAJMY O NARKOTYKACH.”

Kampania ruszyła 26 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Osobami Uzależnionymi, w ramach działań Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Tego dnia w Warszawie pojawią się także spoty i plakaty w metrze i autobusach. Akcja ta jednocześnie będzie częścią działań realizowanych na całym świecie.

Więcej informacji ->

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3232,zakowski_stanko_i_szczuka_solidarni_z_uzaleznionymi

__________________________________________________________________________________________

„DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”.

Pod takim hasłem Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi akcję profilaktyczo-edukacyjną mającą uświadomić, jakie faktyczne zagrożenie dla młodych ludzi niesie używanie dopalaczy. Więcej na stronie www.dopalaczeinfo.pl

____________________________________________________________________________________________________

„PRZYJMUJE LEKI, CZY BIERZE? LEKI BEZ RECEPTY – DO LECZENIA, NIE DO BRANIA”.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu. Więcej na stronie www.kbpn.gov.pl

____________________________________________________________________________________________________

„CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”.

Kampania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której celem jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży i promocja abstynencji w tym okresie, zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na płód. Więcej na stronie www.ciazabezalkoholu.pl

____________________________________________________________________________________________________

„WYHAMUJ W PORĘ”.

Kampania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której celem jest ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z piciem alkoholu oraz ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie.Więcej na stronie www.wyhamujwpore.pl

____________________________________________________________________________________________________

„REAGUJ. MASZ PRAWO”.

Głównym celem kampanii Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy. Więcej na stronie www.jakreagowac.pl

_________________________________________________________________________________________________

„NIE MA DZIECI. SĄ LUDZIE”.

Celem kampanii jest przypomnienie dorosłym, że dzieci są ludźmi i posiadają niezbywalne prawo do szacunku i godnego traktowania. Inicjatorem kampanii jest Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Więcej na stronie www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2166

_________________________________________________________________________________________________

„PODNIEŚ RĘKĘ PRZECIWKO BICIU DZIECI”

Europejska kampania informacyjna przeciwko karom fizycznych wobec dzieci, realizowana pod hasłem “Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci” ma na celu doprowadzenie do pełnego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, promowanie pozytywnego modelu rodzicielstwa i zwiększenie świadomości praw dzieci wśród członków europejskich społeczeństw. Więcej na stronie www.coe.int/children

spot_kampania_rady_europy

_________________________________________________________________________________________________

„NARKOTYKI? NA CO MI TO?”

W 2012 roku zrealizowana została kampania „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!”, która kontynuowała przekaz z roku 2011: większość młodych ludzi nie używa narkotyków. Takie są fakty! Promowaliśmy zabawę, naukę i pracę bez wspomagania środkami psychoaktywnymi. Ale najważniejsza była dla nas PASJA! Więcej na stronie www.nacomito.pl

_________________________________________________________________________________________________

„DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”.

Celem kampanii było zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem. Więcej na stronie www.dziecinstwobezkrzywdzenia.fdn.pl/dziecinstwo-bez-przemocy-7

_________________________________________________________________________________________________

„ZŁY DOTYK”

Kampania społeczna „Zły dotyk”  poświęcona była problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci.  Akcja pod hasłem „Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się niewidoczne” była skierowana głównie do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), a jej celem była edukacja w zakresie możliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania. Więcej na stronie www.zlydotyk.pl

_________________________________________________________________________________________________

„W KTÓRYM ŚWIECIE ŻYJESZ?”

Akcja adresowana jest zarówno do dorosłych (przede wszystkim rodziców i profesjonalistów), jak i do dzieci i młodzieży. Główne hasło kampanii: „Ci, którzy żyją w wirtualnym świecie, tracą prawdziwe życie” ma zwracać uwagę na problem nadmiernego korzystania z sieci, prowadzący do oderwania młodych ludzi od innych form aktywności realizowanych poza Internetem. Efektem tego mogą być: pogorszenie relacji rówieśniczych i rodzinnych, problemy szkolne lub problemy zdrowotne. Więcej na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl/nadmierne-korzystanie

_________________________________________________________________________________________________

„KAŻDY RUCH W INTERNECIE ZOSTAWIA ŚLAD”.

Celem kampanii jest uświadomienie lub przypomnienie sprawcom, również tym potencjalnym, że uwodząc dzieci w Internecie, popełniają przestępstwo. Kampania ma zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię w internetowych relacjach dziecko-dorosły – niezależnie od zachowania dziecka w takiej relacji, odpowiedzialność zawsze leży po stronie osoby dorosłej. Więcej na stronie www.fdn.pl/kazdy-ruch-w-internecie-zostawia-slad-2

_________________________________________________________________________________________________

„SŁOWA RANIĄ NA CAŁE ŻYCIE”.

Akcja „Słowa ranią na całe życie” to kampania społeczna, której celem jest wzrost świadomości społeczeństwa – w szczególności rodziców – że przemoc werbalna (krzyk, wyzwiska, obraźliwe etykiety), niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje, wpływające zarówno na obecne, jak i przyszłe funkcjonowanie dziecka. Więcej na stronie www.fdn.pl/slowa-rania-na-cale-zycie

_________________________________________________________________________________________________

„HAZARD. NIE IGRAJ”.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości problemu, jakim jest czynne i nadmierne zainteresowanie tego typu rozrywką i jakie mogą się wiązać z tym niebezpieczeństwa. Adresaci to przede wszystkim młodzież w wieku od 15 do 24 lat oraz ich rodzice, opiekunowie i wychowawcy. Więcej na stronie www.nieigraj.com.pl

_________________________________________________________________________________________________

„BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”

Kampania „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada” ma uzmysłowić młodym ludziom niebezpieczeństwa prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków. Jest skierowana zarówno do kierowców, jak i pasażerów.

Kampania bazuje na świadomości społecznej szkodliwości prowadzenia pod wpływem alkoholu. „Ja nie piłem, tylko brałem!” – próbuje usprawiedliwiać się zszokowany kierowca, kiedy uzmysławia sobie tragiczne skutki swojej niefrasobliwości. (źródło: www.rozumwysiada.pl)

spot_brales_nie_jedz

_________________________________________________________________________________________________

„WYBIERZ WŁAŚCIWIE”.

Ogólnopolska Kampania Społeczna na rzecz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Mamy nadzieję, że ten krótki przekaz medialny uwrażliwi Państwa i spowoduje, że we wszystkich Polskich Rodzinach dokonywać się będzie WŁAŚCIWYCH WYBORÓW wolnych od przemocy i strachu. (źródło: www.mpips.gov.pl)

spot_wybierz_wlasciwie

_________________________________________________________________________________________________

„NIE KRZYWDŹ, A NIE BĘDZIESZ KRZYWDZONY”

Kampania społeczna MPiPS na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wielowymiarowa i wymaga zaangażowania zarówno wielu służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak również całego społeczeństwa.
Przemoc w rodzinie dotyczy różnych kategorii ofiar: kobiet, mężczyzn, dzieci ale także osób starszych i niepełnosprawnych.
Pamiętajmy o tym, że osoby starsze i niepełnosprawne – ofiary przemocy w rodzinie potrzebują naszej uwagi, a w wielu sytuacjach także pomocy gdyż często we własnych domach są „niemymi więźniami kajdan przemocy”. (źródło: www.mpips.gov.pl)

spot_nie_krzywdz